Program uskupení OK-19 pro komunální volby 2022

Níže najdete kompletní program uskupení OK-19 pro nadcházející volby do zastupitelstva městské části Kbely, Praha 19. Skládá se z pěti základních pilířů: otevřenost, odbornost, ohleduplnost, odpovědnost a s důrazem na občana. Pokud se chcete podívat jen na základní teze programu, najdete je na letáku na hlavní stránce a zde je leták se shrnutím programu v zakladních bodech 👇

Kompletní program

Chceme otevřené a transparentní Kbely. Městská část (dále jen MČ) nemůže fungovat odtržena od svých občanů, čím více budou zapojeni do procesů rozhodování, tím lépe budou Kbely naplňovat jejich představy. Veřejnost by měla být co nejvíce zapojena do rozhodování samosprávy, aby kroky, které MČ činí, vycházely co nejvíce z představ obyvatel o svém bydlišti. Chceme, aby maximální objem informací byl dostupný veřejně a online. Otevřený úřad je samozřejmostí. Chceme nezávisle komunikovat o dění v naší MČ na platformách TV Kbely a v časopisu Kbelák. Podpoříme vznik parlamentních a komunitních spolků. Péče o kvalitní pracovníky MČ je pro nás prioritou. Chceme otevřít veškerou činnost úřadu a jeho komisí (školství, dopravy, sportu atd.) občanům Kbel.

Budeme se zabývat všemi podněty, anketami i peticemi obyvatel Kbel a budeme je neprodleně a odborně řešit. Byli bychom rádi, kdyby se občané Kbel zapojili do dalšího rozvoje naší městské části. Vycházíme z toho, že žádný člověk nemůže znát všechny části Kbel a konkrétní problémy jednotlivých lokalit. Zapojením občanů, kteří mohou upozornit na konkrétní problémy či přicházet s nápady, bychom rádi přispěli k bohatšímu rozvoji Kbel. Může to být nedostavěný park v oblasti Kbeliček či chybějící hřiště pro dorost (např. skatepark). 

Dlouhodobé záměry ve Kbelích musí být komunikovány dopředu a občané Kbel budou mít možnost se k nim včas vyjádřit. Řešení každého problému by tak mělo zohlednit co nejlépe potřeby občanů Kbel. Chceme rovné podmínky pro všechny. Výběrové řízení a konkurzy budou oznamovány s co největším předstihem. Podmínky budou nastaveny tak, aby nediskriminovaly žádné uchazeče. 

Zasadíme se o zřízení koordinačního centra (pracoviště), které bude pomáhat nejen seniorům s každodenními nebo neočekávanými situacemi. Úkolem koordinačního centra bude zejména pomáhat v kontaktu s úřady a jinými institucemi včetně zdravotnických zařízení, při podávání žádostí (i těm obyvatelům, kteří nemají přístup na internet), např. ohledně příspěvku na bydlení, sociálních dávek, řešení donášky nákupů, dojezdu do zdravotnických zařízení, krizových situací apod. Koordinační centrum může dále fungovat jako centrum sdílených služeb i pro pomoc podnikatelům, spolkům i občanům, např. při podávání žádostí o dotace (např. Zelená úsporám), propojování s jinými subjekty, hledání financování projektů apod. Nejen takto chceme podporovat i podnikatele ve Kbelích. Chceme prohloubit spolupráci i s okolními městskými částmi a obcemi. Chceme nabízet propojení pro všechny kbelské občany, jak pro starousedlíky, tak pro ty, kteří si vybrali Kbely jako nový domov. Budeme podporovat místní tradice a spolky.

Chceme odborné Kbely. Plánování rozvoje i veškeré veřejné dění ve Kbelích by mělo probíhat za účasti odborníků a expertů z řad široké veřejnosti. Ve Kbelích žije mnoho odborníků, jejichž pomoci při rozvoji naší městské části bychom chtěli intenzivně využívat, ať už v rámci poradních orgánů MČ, nebo i v neformálních poradních či jiných uskupeních, a to bez ohledu na jejich politickou či jinou příslušnost. Zasadíme se o vytvoření odborných analýz a studií řešících rozvoj naší Městské části (dále jen MČ). Tyto analýzy a studie budou řešit např. parkovací možnosti ve Kbelích (zejména v nynější zástavbě, ale i vhodností zajištění výstavby nových zastřešených parkovišť s fotovoltaickými panely a nabíječkami), dopravní obslužnost a hluk, navrácení vody do půdy, dlouhodobou ekologickou i energetickou udržitelnost, energetickou úspornost nejen obecních budov, demografický vývoj, dostupnost a kvalitu vzdělávacích institucí apod. 

Chceme kvalitní školy a školky. Naším cílem je i osobnostní rozvoj dětí se zaměřením na kreativní a kritické myšlení a intenzivnější jazykové vzdělávání. 

MČ jako zřizovatel mateřských a základních škol musí mít dostupné a kvalitní školství ve školách odpovídajících 21. století jako svou jednoznačnou prioritu. Oblast školství a vzdělávání dlouhodobě ve Kbelích sledujeme nejen díky působení v SNKK, ale také díky tomu, že kbelskými mateřskými školami a základní školou prošly a procházejí naše děti. Nicméně díky našim profesím je pohled na vzdělávání v naší MČ i odborný. Prioritami jsou pro nás oblasti, která splňují tato kritéria: (a) jsou dosažitelné a realizovatelné v příštích 4 letech, (b) berou prioritní ohled na děti i pedagogy, (c) odpovídají aktuální situaci ve Kbelích, a (d) odpovídají trendům moderního vzdělávání.

V rámci vzdělávacích institucí budeme usilovat o co nejvyšší odbornost a kvalifikovanost. Budeme usilovat, aby MČ investovala do analýz vzdělávacích institucí ve Kbelích. Chceme měřit a vyhodnocovat práci ředitele, stejně jako rozvoj a progres pedagogů, osobnostní rozvoj a spokojenost dětí, spokojenost rodičů a celé komunity, poptávku po sportovních a volnočasových aktivitách a kroužcích. Na základě dat pak budeme nastavovat dlouhodobé strategie a plány rozvoje vzdělávání a práce s dětmi ve Kbelích. Demografická studie by měla být samozřejmostí, populační prognóza standardem. Výsledky analýz budou samozřejmě veřejně dostupné, aby se rodiče o budoucnosti svých dětí mohli rozhodovat na základě relevantních informací.

Kolem jedné ze školek a především kolem základní školy bylo v posledních letech až příliš rušno. Je odpovědností zřizovatele vytvořit takové podmínky, aby ve Kbelích panovala spokojenost s tím, co se na poli vzdělávání děje. Proto chceme, aby MČ věnovala vzdělávání čas, finance, pozornost a zapojovala co nejvíce aktérů a zajistila kvalitní a stabilní ředitele. Zajistíme, aby ve Kbelích vznikl samostatný odbor školství (popř. odpovídající pracovní pozice), v jehož řadách bude více kvalifikovaných lidí, kteří budou o vzdělávání pečovat a prioritně se mu věnovat. Ve Kbelích jsou dvě hojně navštěvované MŠ, jedna dosti velká ZŠ, řada spolků, oddílů a občanských sdružení podporujících nejmladší Kbeláky. Navíc v řadách politické reprezentace posledních let na radnici není nikdo, kdo by se vzděláváním odborně zabýval. Pokud bude zřizovatel o vzdělávání pečovat a bude mít k tomu odborníky, pak je možno dosahovat námi uvedených cílů.   

Chceme, aby ředitelé kbelských školek a škol byli pedagogickými lídry a skvělými manažery s vizí. Lidmi, kteří mají praxi, vzdělání a dovednosti pro to, vést své týmy tak, aby se v nich učitelé cítili bezpečně a současně měli chuť a prostor se rozvíjet. Pedagogické, didaktické a manažerské odbornosti nejsou jen formalitou. Motivace a kvalifikovanost pedagogů ve Kbelích by měla být na co nejvyšší úrovni. Celkové prostředí pak takové, aby kvalitní pedagogy do Kbel přivádělo a ne je odrazovalo. 

Školská zařízení potřebují podporu a spolupráci.  Ale i přes následování moderních trendů ve vzdělávání se z pohledu obce v tomto směru jedná o neustálý rozvoj a hledání cest všech zúčastněných. Nikdo nemá patent na rozum, a tak je běžné být otevřený (a to i v případě horších zpráv), diskutovat, dávat a dostávat zpětnou vazbu. Budeme zapojovat experty a další organizace. Chceme, aby byly kbelské vzdělávací instituce motivovány k tomu, aby využívaly pomoc a podporu, které nabízejí obcím i školám experti, státní i nevládní organizace ve Kbelích, v Praze i v celé ČR. Zajistíme silnou podporu vzdělávání ze strany MČ. Má-li vzniknout odbor školství, mají-li vznikat analýzy na základě sběru dat, má-li se vzdělávání více otevřít komunitě, není jiná možnost, než aby bylo vzdělávání jednou z priorit, a podle toho s ním také naše MČ nakládala. Chceme do vzdělávání investovat více peněz, lidí i času. 

Budeme usilovat o stabilizaci vzdělávacích institucí. Změny vedení ve školkách a školách nejsou ničím výjimečným. Je třeba s nimi počítat a naučit se s tím pracovat. A proto je potřeba na úrovni MČ dlouhodobě a koncepčně uvažovat, aby se situace ve školách a školkách dramaticky neměnila s každou změnou ředitelky či ředitele.  Vypracujeme společně s odborníky dlouhodobou koncepci základního školství ve Kbelích a budeme dohlížet na její plnění. Bude-li MČ mít relevantní data, odborníky, kteří budou o vzdělávání a práci s mládeží pečovat, profesionály ve školkách a školách, může začít tvořit dlouhodobou koncepci. Co a jak se ve školkách a školách bude učit, musejí vědět a realizovat ředitelé. Jaké ředitele k tomu přivést a jak je podporovat a jak s nimi a dalšími aktéry ve Kbelích i mimo ně spolupracovat, musí vědět zřizovatel. Jsme pro to, aby se ve Kbelích stanovila jasná kritéria úspěšného působení ředitelů, která by byla zveřejňována. Zasadíme se o modernizaci a renovaci všech školních objektů v majetku MČ. Dostatečný počet míst ve školkách a škole pro všechny místní dětí je samozřejmostí.

Nechceme masovou výstavbu. Zasadíme se o to, aby byla pravidelně aktualizována demografická studie. Podpoříme jen takovou výstavbu nových bytů a domů, které budou charakterem odpovídat současné podobě Kbel a s dodržením odpovídajících zelených ploch a souvisejících služeb. Budeme ze všech sil bojovat, aby naše městská část zůstala obklopena přírodou, a ne betonem a asfaltem. Budeme podporovat výstavbu, která citlivě navazuje na současný stav, doplňuje současné měřítko výstavby a celkově přináší zkvalitnění veřejného prostoru, služeb, infrastruktury dopravní i technické, v souladu s přírodou. Projekty nad rámec těchto zmíněných pravidel podporovat nebudeme. Budeme uváženými kroky minimalizovat případné negativní dopady výstavby v okolních MČ.

Kbely mají co dohánět a že se město musí rozvíjet uvnitř, patří k základním pravidlům územního plánování a udržitelného rozvoje obcí. Územní plán musí podpořit rozvoj města s cílem zlepšovat život současných obyvatel a chránit rozsáhlá území zeleně před bezohlednými podnikatelskými záměry. Odmítáme lobbistické tlaky na masivní zástavbu. Zadáme urbanistickou studii s cílem nalezení vhodné lokality pro vytvoření centra, centra pro kulturní a podnikatelské dění. Budeme se aktivně zabývat projekty pro zkvalitnění prostředí uvnitř stávající zástavby. Příjemná veřejná prostranství a bezpečný prostor pro zlepšování sousedských vztahů jsou naší prioritou.

Prosadíme maximální úsporu energie v obecních budovách. Zasadíme se o zpracování studií ohledně energetické úspornosti. Na základě nich budeme prosazovat snížení energetických spotřeb MČ, např. podpoříme výstavbu fotovoltaických panelů na střechy obecních budov. Každá budova v majetku MČ by měla projít energetickým auditem, který by odpověděl na otázku, zda je možné uspořit náklady například na vytápění a ohřev teplé vody. K zajištění úspor energií připravujeme projekt stínícího lampového osvětlení.

Dotační tituly Zelená úsporám je možné použít na obecní budovy, ale i na projekty pro jednotlivce. V rámci koordinačního centra, které chceme zřídit, bude k dispozici odpovědná osoba, která by pomohla vyplnit žádost o dotaci Zelená úsporám pro občany Kbel.

Zasadíme se o zpracování studií ohledně dlouhodobé energetické udržitelnosti se zohledněním všech možných zdrojů. Zjistíme vhodnost výstavby bioplynové stanice na území Kbel a následné využití plynu pro kbelské občany. Budeme občany a společnosti motivovat k třídění a využívání maximálního množství bioodpadu ke kompostování.

Stromy, keře, rostliny a trávníky zlepšují klimatické fungování města. Proto zeleň využijeme jako pomocníka k zajištění lepšího života nás všech. Výstavba a rekonstrukce nejen obecních komunikací a souvisejících ploch by měla být prováděna se zohledněním vsakování vod do půdy. Podpoříme výsadbu nových stromů, zejména takových, které budou zvládat období sucha. Budeme usilovat o větší čistotu veřejných prostranství. Chceme, aby byla zeleň pravidelně udržována s ohledem na klimatické podmínky a bezpečnost (v některých místech je i důležitá viditelnost s ohledem na bezpečnost dětí). Budeme posilovat dobré a šetrné hospodaření s odpady včetně jeho třídění tak, aby mohl být znovu snáze recyklován. Zasadíme se o umístění nových menších třídících nádob tam, kde odpad vzniká. Chceme se zapojit do projektu QR kódů umisťovaných na odpadové nádoby, přes které bude možné nahlásit jejich přeplněnost. Usilovně budeme bojovat, aby se výstavba nerozšířila do oblasti golfového hřiště nebo jiných zelených ploch. Chceme zachovat letňansko-kbelský lesopark, za nějž jsme bojovali, ve stávající podobě, tedy bez narušení navrhovanými komunikacemi. Budeme pokračovat v již započatém záměru propojení Kbel stezkami s našimi sousedy z okolních obcí, podporujeme vznik stezek a tras pro zdravotně postižené. Chceme však, aby stezky měly vhodný povrch v souladu s krajinou (ne asfalt do parku či kolem kolejí). Budeme usilovat o rozšíření pracovní doby sběrného dvora (zejména v sobotu). 

Chceme, aby obecní prostředky byly vynakládány hospodárně, účelně, férově a ku prospěchu všech obyvatel Kbel. K dosažení tohoto cíle je nutné, aby finanční hospodaření Kbel bylo maximálně transparentní. 

Zasadíme se o to, aby námi nastavený trend zpracování směrnic pro jednotlivé oblasti hospodaření byl dokončen, aby jednotlivé směrnice byly zveřejněny a aby bylo podle nich vždy postupováno. Součástí takových směrnic budou jasně a srozumitelně nastavená závazná pravidla např. pro uzavírání nájemních smluv na bytové i nebytové prostory, přidělování dotací, pořádání výběrových řízení, přidělování bytů, poskytování souhlasů či dispozice s nemovitými a movitými věcmi v obecním vlastnictví, pravidelné kontroly plnění smluv a ukončování nevýhodných či nepotřebných smluv apod. Samozřejmostí je u konkrétních projektů jejich včasné a transparentní zveřejnění.

Při poskytování dotací chceme nastavit rovné podmínky, postupovat férově a nepreferovat některé skupiny na úkor jiných.  

Budeme profesionálně a efektivně využívat vhodných dotačních programů a možností, jak navyšovat finanční prostředky. Spolupracujeme s velkými pražskými stranami. Chceme získávat prostředky i z dotačních zdrojů národních a evropských. 

Budeme řádně pečovat o stávající majetek a zajistíme jeho rozvoj. V rámci péče o obecní majetek chceme zřídit online registr závad, do něhož budou moci Kbeláci závady hlásit a v němž si budou moci ověřit, jak a kdy byla předmětná závada vyřešena.

Zasadíme se o vytváření finančních rezerv pro různé potřebné odborné studie pro strategický rozvoj MČ. Vnímáme pomoc specialistů jako zásadní pro rozhodování v dlouhodobém horizontu. Na základě studií se zaměříme i na rozšiřování zdravotní péče, obchodů, kapacit školských zařízení (chceme, aby každé dítě našlo svoje místo v budově školy a ne v družině) a sportovišť. 

K výstavbě, modernizaci a správě obecního majetku budeme vybírat odborníky. Není vždy důležitá jen cena, ale zejména kvalita a schopnost dodavatelů zajistit své závazky odpovídajícími právními zajištěními. Nebudeme tolerovat prodlevy s rekonstrukcí zdravotního střediska a s čističkou odpadních vod. 

Chceme se důkladně věnovat rostoucím nelegálním ubytovacím zařízením ve Kbelích.

Budeme odpovědně přistupovat k dopravě a parkování. Budeme podporovat zřizování nových parkovacích míst a revitalizaci stávajících. Budeme lépe plánovat uzavírky a dříve je oznamovat. Zasadíme se o vytvoření studie ohledně zvýšení průjezdnosti Kbel a zabránění dopravním zácpám. Zasadíme se o omezení hluku v lokalitách, které mají vysokou zátěž. 

U vznikajících projektů budeme důsledně prověřovat dopravní obslužnost. Plynulá, smysluplná MHD, kvalitní jízdní řády a pravidelné trasy jsou pro nás prioritou.  

Podporujeme rozvoj železnice a vznik nových zastávek ve Kbelích. Zařídíme chytré osvětlení veřejných prostranství tak, aby osvětlení v určitých nočních hodinách nebylo stálé, ale pouze reagovalo na pohyb. 

Podpoříme výstavbu nového sportovního hřiště pro dorost a dětského dopravního hřiště.Zasadíme se o udržení bezpečnosti ve Kbelích. Zajistíme instalaci bezpečnostních prvků na kritických přechodech pro chodce.

Chceme rozvíjet Kbely v rámci kultury, sportu, společenských a občanských akcí. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti. V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. 

Kultura je součástí občanské společnosti od nepaměti. Tvoří a formuje člověka, nabízí odpovědi na otázky, tříbí vkus, dává nadhled. Jan Mládek řekl: „Přežije-li kultura, přežije národ.“ Od tohoto motta se chceme i v rámci našich Kbel odrazit. Budeme i nadále podporovat nabídku aktivit pro mladé rodiny a rozvoj místních mateřských center, rodinných a volnočasových klubů, ale i aktivit pro seniory a zdravotně postižené.

Podpoříme výstavbu komunitního centra v prostoru bývalé hasičárny a jiných míst a sportovišť pro děti, rodiny a seniory. Ve Kbelích žije i nejstarší generace, jejichž zkušeností a práce si vážíme. Jsme si jistí, že podpora v oblasti kultury je velmi důležitá, zvláště po téměř dvouleté společenské izolaci kvůli covidu. Budeme prosazovat realizaci projektu komunitního centra, místa pro společenské a kulturní setkávání všech generací, a přivádět místní umělce do akcí městské části a podporovat je.

Kvalitní a dostupná lékařská péče v místě bydliště je pro nás prioritou. Zasadíme se o vytvoření vstřícných podmínek pro lékaře, aby své ordinace provozovali ve Kbelích a naši spoluobčané nemuseli hledat praktického lékaře či pediatra pro své děti v jiných městských částech. Chceme rozšířit počet lékařů ve Kbelích

S rostoucím počtem obyvatel Kbel porostou kvantitativní nároky na lékařskou péči. Chceme našim Kbelákům zajistit také preventivní péči a vzdělání formou spolupráce s neziskovými organizacemi, které se prevencí zabývají. Podpoříme výstavbu smuteční síně. Ve Kbelích chybí smuteční síň, kde by se mohli pozůstalí důstojně rozloučit se svými blízkými. Často musí využívat vzdálené Strašnice nebo se poslední rozloučení z finančních důvodů vůbec nekoná. Rádi bychom, aby se takové místo na hřbitově postavilo, aby organizace pohřbů byla pro rodiny co nejsnazší. 

Podpoříme pečovatelské služby docházející do domácího prostředí.

Chceme podporovat a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Podpora sportu a volnočasových aktivit všech kbelských občanů je nejlepší prevencí většiny civilizačních nemocí, u dětí je rozhodně nejúčinnější primární prevencí nejrůznějších typů závislostí a sociálně-patologických jevů (alkohol, drogy, počítače). Budeme podporovat rozvoj všech místních klubů a spolků. Plně se zasadíme o získání dotací do sportu i jiných volnočasových aktivit. 

Vytvoříme motivační program na podporu vedoucích dětských a mládežnických organizací, v jehož rámci poskytneme materiální a vzdělávací podporu jednotlivým vedoucím, především těm nejmladším, kteří dobrovolně a zadarmo pracují s dětmi. Zasadíme se o to, aby všechny děti, které chtějí sportovat, měly možnost sportovat ve Kbelích a nemusely nikam dojíždět.

Chceme mít kbelská sportoviště finančně dostupná především kbelským sportovním oddílům a sportovním kroužkům (ať již mají výkonnostní či nevýkonnostní charakter). Nechceme, aby sport byl doménou pouze movitých občanů. Všichni Kbeláci musí mít podmínky, možnosti a prostor k bezpečnému a plnohodnotnému sportovnímu vyžití.

Navrhneme úpravu systému financování sportovních oddílů a dalších organizací a nastavíme pro všechny rovné podmínky. Zavedeme systém pro přidělování financí sportovním oddílům a vypracujeme dlouhodobý plán rozvoje sportu zejména pro získávání externích dotací. Podporu hlavně zaměříme na organizace fungující na neziskové bázi, ať už se věnují výchovným, sportovním či vzdělávacím cílům. Nejvyšší hodnotu pro nás mají organizace, které rozvíjejí osobnosti dětí a směřují k vyšším hodnotám. Takové organizace mají jen zřídka komerční potenciál a jako takové nejvíce zasluhují dlouhodobou podporu. Podporu MČ zaslouží i malé sporty, které přispívají k větší rozmanitosti a vytvářejí se v nich nejzdravější kolektivy. Přesto však chceme vytvářet co nejlepší podmínky všem, tedy i komerčním projektům a oddílům, které nabídku neziskových organizací vhodně doplňují či ji rozšiřují. Naším cílem je reformovat systém veřejné podpory tak, aby odpovídal těmto principům a umožňoval co nejjednodušší a nejférovější podmínky pro všechny. Zavedeme kontrolu hospodaření sportovní haly.
Podpoříme vznik volně přístupných sportovišť a míst pro volnočasové aktivity, zasadíme se o revitalizaci starých hřišť a hřiště pro venčení psů. Nově by měla vzniknout místa pro sportovní vyžití pro naše „náctileté“, skate park, veřejné ping-pongové stoly. 

Trápí Vás ve Kbelích něco dalšího? Chcete se zapojit a přidat konkrétní téma, které je v našich Kbelích potřeba řešit?

Napište nám na info@ok-19.cz. Chceme znát váš názor.