Kandidáti OK-19 do komunálních voleb 2022

Seznamte se s našimi kandidáty pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 19 konané ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022

Markéta Cacáková, KDU-ČSL
Více
(44 let, ekoložka, kandidátka na místostarostku)

Jsem členkou KDU-ČSL a hodnoty, které prosazuje tato strana, jsou mi blízké, zejména podpora rodičů, zdravé životní prostředí, odpovědné hospodaření, solidarita se slabšími. Politika pro mě znamená službu, odmítám propojení byznysu a politiky. Na jaře 2022 jsem byla zvolena do okresního a krajského vedení KDU-ČSL v Praze, aktivně se podílím na chodu této politické strany. Komunální politika se neobejde bez podpory Magistrátu hl. města Prahy, propojení na zvolené zastupitele Magistrátu hl. města mohu zprostředkovat.

13 let jsem předsedkyní společenství vlastníků bytového domu ve Kbelích. Snažím se o maximální snížení výdajů a také o posílení soběstačnosti, zejména v energetice. 

Zajímám se o dění na kbelské základní škole a nelíbilo se mi, že v rámci povinného testování na covid předala tato základní škola rodná čísla všech žáků lékaři pro dospělé, a to bez vědomí rodičů. Podala jsem podněty na úřady, aby tuto věc prošetřily.

Na úrovni Kbel vnímám za velmi důležité posílení energetické soběstačnosti např. formou další výstavby fotovoltaických panelů na střechy obecních budov. Péče o krajinu a životní prostředí je pro mě zásadní. 

Jsem matka 3 dětí, rodinu vnímám jako svou hlavní prioritu. Děti potřebují sportovat, mít stabilní učitele, kteří jsou jim vzorem. Městská část může zásadně ovlivnit vedení školy i podporu sportu. Chci prosadit, aby si každý kbelský rodič mohl dovolit sportovní kroužek pro své dítě ve Kbelích a nemusel řešit drahý pronájem tělocvičny nebo sportovní haly.

Považuji za důležité také vyjádřit vděčnost a úctu svým rodičům a pomáhat jim prožít důstojné a naplňující stáří. Vím, jak je důležité pro seniory setkávat se a vzpomínat na staré časy. Ráda bych prosadila výstavbu komunitního centra, kde by se i senioři mohli pravidelně scházet.
Vítězslav Pavel, nezávislý kandidát
Více
(44 let, podnikatel, zastupitel, kandidát na místostarostu) 

Narodil jsem se ve Kbelích, a i přes to že jsem celé dospívání žil ve Francii, Kbely zůstaly mým domovem. Aktivně se účastním politického života více jak 12 let. Byl jsem zakládajícím členem volebního sdružení SNKK (aktuálně zastupitel) dále jsem členem spolku Devatenáctka, který se snaží podporovat mimo jiné komunitní život v naší městské části a na jehož akcích se rád podílím (Sousedský den, Kroužkobraní, Ukliďme Česko). Jako Kbelák a později zastupitel jsem pomáhal při covidové epidemii a organizoval pomoc při ukrajinské migraci.
 
Do zářijových voleb letos nově kandiduji za uskupení OK-19, kde se prolnutí hodnot a myšlenek shoduje s těmi, které jsem doposud zastával. Věřím, že i napojení některých aktuálních členů na zavedené politické strany nám pomůže získat potřebné informace, podporu a dostatek odborných znalostí k tomu, abychom mohli prosadit potřebné změny ve fungování městské části.
 
Mám dvě dospívající děti a vím, jak těžké může být najít pro ně zajímavé a obohacující vyžití. Městská část proto musí být odpovědným partnerem rodičů v oblasti kultury, sportu a školství. Chci se zasadit o objektivní a přátelské sdílení informací a jsem připraven prokázat naše kvality, ochotu přiložit ruku k dílu v nadcházejícím volebním období.
 
Zasadím se o vytvoření odborných analýz a studií, které budou např. řešit parkovací možnosti ve Kbelích, navrácení vody do půdy a dlouhodobou ekologickou i energetickou udržitelnost.
JUDr. Martin Ridzoň, nezávislý kandidát
Více
(41 let, advokát, zastupitel, kandidát na místostarostu)

Jsem zastupitelem za volební sdružení SNKK, členem spolku Devatenáctka a nyní kandiduji za volební sdružení OK-19, jehož cíle a vize jsou mi velmi blízké, zejména z pohledu, že toto uskupení vnímá svou úlohu jako službu veřejnosti. 

V posledních 4 letech jsem pracoval pro obyvatele Kbel z pozice zastupitele a předsedy kontrolního výboru. V rámci zastupitelstva jsem se zasadil mimo jiné o stažení návrhu dosavadního vedení radnice, jímž si plánovali navýšit odměny za zdvojené či ztrojené funkce v komisích a výborech. Uspořená částka rozpočtu byla přesměrována do rozpočtové kapitoly týkající se školství a vzdělávání. 

V zastupitelstvech jsme hlasovali proti rozšiřování masové výstavby ve Kbelích (nicméně jsme byli v některých případech přehlasováni zastupiteli ze spolku okolo dosavadního vedení radnice). Dále jsme iniciovali revizi demografické studie. Jiné naše návrhy byly zamítnuty (např. bezodkladné konkurzní řízení – dle zákona – na ředitele základní školy, které jsme chtěli iniciovat již v roce 2019, jakož i nabídka na pomoc v rámci školství) nebo nebyly připuštěny do hlasování.

V rámci kontrolního výboru jsem při kontrolách vždy prosazoval transparentnost, hospodárnost a férovost. Na základě kontrolní činnosti bylo mimo jiné doporučeno upravit nevýhodné nájemní smlouvy, zpracovat transparentní směrnici týkající se nájmů, upravit směrnici pro přidělování bytů, neposkytovat dotace subjektům, které nesplňovaly podmínky pro jejich přiznání či požadovat vrácení poskytnutých prostředků, pokud nebyly využity dle pravidel, apod.

Rád bych navázal na svoji činnost v rámci kontrolního výboru a pokračoval v trendu co největší otevřenosti, odbornosti a transparentnosti Kbel i úřadu MČ Praha 19 samotného. Zasadím se o to, aby veškeré dění ve Kbelích mohlo být veřejně diskutováno před tím, než se začne dít cokoli nevratného. Aby se např. nestalo, že dojde bez veřejné diskuze k vybetonování stezky u pralesa. V takové chvíli je již na diskuzi či petici ohledně jiného povrchu pozdě. Tyto základní principy se týkají mnoha oblastí, a to nejen hospodaření a efektivního vynakládání prostředků, ale i územního plánování a výstavby, dotací, zakázek a výběrových řízení či přidělování bytů.  

Jsem advokátem a ve své praxi se věnuji především obchodnímu právu, právu nemovitostí (včetně hospodaření s nimi), stavebnímu právu a územnímu plánování. Tyto své zkušenosti jakož i zkušenosti související s hospodařením obcí využívám a i nadále bych rád využíval ve prospěch všech obyvatel Kbel. 

Zároveň bych se rád věnoval i současnému ožehavému problému a to jsou „černé ubytovny“, které velmi znepříjemňují život Kbeláků v rodinných zástavbách.
Mgr. Michaela Šédová, nezávislý kandidát
Více
(49 let, učitelka)

Svůj profesní život jsem zaměřila na práci s dětmi a mládeží. Stále více vnímám, jak je důležité, aby v rámci společnosti byly všechny její části v harmonii – rodina, škola, volnočasové aktivity, život obce i celého státu. Je třeba dávat mladým lidem dobrý vzor ve všech aspektech našeho života.

Od toho se chci odrazit v práci komunální političky – zpátky dát základní škole tvář komunitní školy, vybudovat ve Kbelích místa pro setkávání všech generací, zodpovědně přistupovat i ke zdánlivě malicherným problémům. 

Jako matka dvou dorůstajících dětí dbám na jejich sportovní vyžití. Jsem ráda, že ve Kbelích skvěle fungují sportovní kluby, ale zároveň mě rmoutí, že mnohé z nich nemohou z důvodu vysokého nájmu využívat sportovní halu, která je dle mého názoru primárně určena pro kbelské děti. Tělocvična základní školy také navýšila nájemné a děsím se chvíle, kdy se sport stane doménou pouze movitých občanů. Chci, aby všichni Kbeláci měli podmínky, možnosti a prostor k bezpečnému a plnohodnotnému sportovnímu vyžití.

Ráda bych se zasadila o rozšiřování prostor pro volnočasové a komunitní aktivity ve spolupráci i s okolními městskými částmi a obcemi.
Mgr. Jakub Matěna, KDU-ČSL
Více
(25 let, softwarový vývojář, podnikatel)

Ve Kbelích žiju celý svůj život, navštěvoval jsem zde ZŠ a organizaci Skaut. Při studiu i ve své praxi jsem se podílel na projektu intermodálního plánovače trasy pro aplikaci PID Lítačka a informačního systému pro Ruzyňské letiště. Studium i pracovní zkušenosti mě naučily kreativnímu myšlení a hlavně řešení problémů a tyto schopnosti chci uplatnit ve Kbelích. Již přes pět let se pohybuji v politice jako člen KDU-ČSL na různých úrovních a setkal jsem se s mnoha příklady dobré praxe z obcí a měst po celé republice. Nyní jsem členem komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu tzv. chytrého města.

S narůstající výstavbou roste i doprava na hlavních kbelských tazích. Zároveň vzniká poptávka po dalším sportovním vyžití, jako je i cyklistika, běhání a in-line bruslení. Chtěl bych se proto zasadit o zefektivnění dopravní infrastruktury a rozšíření a napojení cyklostezek a další rekreační infrastruktury. Jsem týmový hráč, cílem nesmí být osobní prospěch, ale zlepšení života ve Kbelích napříč společností. Malá změna může být obrovské zlepšení pro celé Kbely.
Mgr. Klára Kafoňková, nezávislý kandidát
Více
(44 let, učitelka) 

Do Kbel jsme se přistěhovali před 17 lety a postupně se pro nás toto místo stalo domovem. Jsem matkou tří dětí, tudíž jsem aktivně zapojená do dění na základní škole a účastním se aktivit kulturního a mateřského centra Cobydup.
 
Vzdělávání, výchova, seberozvojové aktivity – to jsou oblasti, které mě zajímají a těší. Jedním z úspěšných počinů na půdě školy v tomto směru bylo pořádání “rodičovských kaváren”. Podobné aktivity podporující tvořivost, spolupráci či sdílení se ovšem dlouhodobě neshodují s pojetím vzdělávání tak, jak ho dle mého názoru vnímá zřizovatel školy. Nadšení rodiče i učitelé s touhou po inovacích školu mnohdy opouštějí.
 
Přála bych si pro svou obec, aby prosperovala nejen materiálně (tam, kde je to viditelné), ale i duševně (tam, kde se to týká vzdělávání a vztahů obecně). „Komunitního ducha” vnímám jako nezbytnou součást spokojené a zdravé společnosti a k rozvoji v této oblasti chci aktivně přispět.
Ing. Pavla Křížová, nezávislý kandidát
Více
(44 let, finanční controller)

Ve Kbelích jsem vyrostla a žiji zde s manželem a našimi dvěma dětmi. Zajímám se o dění na kbelské základní škole, jejíž směřování mi již delší dobu není lhostejné. Zde jsem aktivně s manželem organizovala rodičovské kavárny pro rodiče i učitele ZŠ.

Chtěla bych ale podpořit i zájem našich spoluobčanů o obecní dění, protože si myslím, že Kbeláci by měli být o něm informováni objektivně a včas, aby tak měli možnost aktivně se zapojit a ovlivňovat směřování a rozvoj své městské části. 

Profesí jsem ekonomka a finanční controller, a proto jsem přesvědčená, že finanční prostředky a investice do staveb mají být rozdělovány efektivně a s ohledem na potřeby všech kbelských občanů. 
Ing. Mgr. Marie Eim, nezávislý kandidát
Více
(51 let, daňový a ekonomický poradce)

Své profesní zkušenosti dokážu maximálně využít pro rozvoj a prospěch Kbel. Chtěla bych přispět k tomu, aby Kbely byly moderní, čistá a upravená městská část, která se kultivovaně rozvíjí a je pro své obyvatele příjemným domovem. Záleží mi především na tom, aby plánování rozvoje městské části probíhalo za účasti expertů a bylo maximálně transparentní.
Mgr. Barbora Janečková, nezávislý kandidát
Více
(37 let, matematik)

Kbely jsem si vybrala jako svůj nový domov a také jako místo, kde vyrostou mé děti. Je proto pro mě důležité, aby měly přístup ke kvalitnímu vzdělání, které podporuje kritické myšlení, vzájemnou spolupráci a zdravé vztahy. Tvoříme budoucnost nejen pro nás, ale i zejména pro další generace.
Tomáš Hazlbauer, nezávislý kandidát
Více
(37 let, ředitel vzdělávací organizace)

Ve Kbelích žiju celý život a profesně se celý život věnuji vzdělávání. Proto mě prioritně zajímá, jak se zde řeší podpora a rozvoj vzdělávacích institucí. Pro mě to jsou místa, kam chodí spousta dětí, rodičů a prarodičů. Místa, která mají své ředitele, se kterými je potřeba odborně, dlouhodobě a strategicky plánovat a společné úsilí vyhodnocovat. Místa s desítkami pedagogů, kteří pro svou zodpovědnou a kvalifikovanou práci musejí mít zajištěny ty nejšpičkovější podmínky, včetně pocitu důvěry a bezpečného prostředí.
Andrea Ižáková, nezávislý kandidát
Více
(49 let, asistentka advokátní kanceláře)

Kbely jsem si vybrala jako místo pro život. Dala jsem přednost zeleni, před centrem Vinohrad. Přeji si, aby byl ve Kbelích pořádek a radnice fungovala pro potřeby občanů. 
Ing. Pavel Jelínek, nezávislý kandidát
Více
(45 let, developer)

Jsem táta dvou školních dětí a ve Kbelích žiji od dětství. Záleží mi na tom, jakým směrem se Kbely budou rozvíjet, a rád bych v oblasti svých schopností pomohl. Pro budoucnost další generace nelze pouze udržovat, je potřeba tvořit.
Zuzana Omelková, nezávislý kandidát
Více
(43 let, hudebnice)

Za důležitou oblast považuji ochranu životního prostředí. Chci, aby Kbely nadále zůstaly plné zeleně. Jsem proti masové výstavbě v okolí. 
Mgr. Klára Veličková, nezávislý kandidát
Více
(42 let, projektová manažerka)

Pracuji na ministerstvu školství a problematika vzdělávání a jeho kvality je mi velmi blízká. Chci se aktivně zapojovat do veřejného dění Kbel a využít svých schopností a znalostí obzvláště v oblasti školství při jednání nejen s mladými, ale i staršími lidmi, kterým na Kbelích záleží.